Stanovy občanského sdružení Maníci o.s.

Čl. 1.

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: Maníci o.s. (dále jen sdružení);

2) Sídlem sdružení je Kroměříž adresa:Rumunská 4041/2,Kroměříž 767 01

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci rekreačního sportu.

 

Čl. 2

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

* pořádání turistických, cyklistických a sportovních akcí a vytváření ekonomických podmínek pro jejich zajištění.

* pořádání festivalů a přednášek zaměřené na rekreační sport

* organizování závodů a sportovních akcí

* pořádaní a organizace akcí spojených s rekreačním sportem

 

Čl. 3

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

* individuální nebo hromadná sportovní činnost v jednotlivých sportovních disciplínách včetně účastí na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných jinou organizací

* pořádání nebo spolupořádání vlastních sportovních akcí nebo sportovních akcí jiných organizací

* pořádání vlastních společenských a kulturních akcí nebo spolupořádání společenských a kulturních akcí jiných organizací

 

Čl. 4

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

 

2. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

3. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

 

4. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)

b) platit členské příspěvky

 

5. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

e) nezaplacením členských příspěvků

 

6. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

8. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 400,– Kč / rok. Výši členských příspěvků na daný rok stanoví výbor sdružení.

 

Čl. 5

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří :

a ) členská schůze,

b) výbor,

c) revizor sdružení,

 

 

A) Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze — schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení — volí výbor sdružení a revizora — schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu; — určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

 

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Opakovaná volba členů výboru na více funkčních období je možná. Člen výboru může v průběhu funkčního období na svoji funkci rezignovat písemnou rezignací doručenou výboru sdružení

2. Výbor sdružení má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou. Výbor ze svého středu volí předsedu sdružení, který řídí činnost výboru sdružení.

3) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:

--- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení; --- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

--- rozhoduje o přijetí za člena sdružení a zrušení členství

--- rozhoduje o výši poplatků a členských příspěvků

4) Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení. Členové výboru jednají jménem sdružení každý samostatně.

 

C. Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou tři roky;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

 

Čl. 6

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

 

Čl.7

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 2 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 3 těchto stanov.

 

Čl. 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.