Jak se stát členem

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

Přihlášku je možné vyplnit elektronicky zde pod textem.

 

Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

 

Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)

b) platit členské příspěvky

 

Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

e) nezaplacením členských příspěvků

 

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 1200,– Kč / rok. Výši členských příspěvků na daný rok stanoví výbor sdružení.

Členský příspěvek je možné uhradit jednorázově nebo v 12ti měsičních splátkách ve výši 100,- Kč. Po dohode i jinak.

Přihláška do občanského sdružení Manici